הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

2.12.2015

דו"ח המבקר-איך בדיוק מבוצע שוד המיליארדים (חלק ב')האם יתכן שפקידים בכירים ביותר ברשות המסים שיתפו פעולה עם ראשי הפשיעה המאורגנת? האם יתכן שבכירי רשות המסים אפשרו ביודעין העברת כספי מדינה במיליארדי שקלים לארגוני הפשע בגין חשבוניות פיקטיביות?
אנו כאן, לא ניתן תשובה לשאלות אלו אלא רק נביא את הערותיו של מבקר המדינה בדוחות הביקורת הרבים שהוציא  בהתייחס להתנהלות רשות המסים בנושא החשבוניות הפיקטיביות, והקורא ישפוט את הדברים לפי מיטב הבנתו. (הציטוטים מובאים בתוך מרכאות ובאותיות מודגשות).
תעשיית החשבוניות הפיקטיביות מכת מדינה החל משנת 2000
תופעת החשבוניות הפיקטיביות בישראל הפכה כבר בשנת 2000 למכת מדינה אשר מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, מיקד את ביקורתו בה שוב ושוב בדוחות השנתיים שהוציא. כך למשל בדוח המבקר 64(א) מיום 15/10/2013 קובע המבקר כדלקמן:
"על פי אומדן של המחלקה הכלכלית ברשות, אבדן הכנסות המדינה ממסים בשל חשבוניות שהוצאו שלא כדין (להלן גם - חשבוניות פיקטיביות) מסתכם בכ-8 מיליארד ש"ח בשנה."
וכן בדוח 57 (ב) של המבקר מיום 09/05/2007 בעמוד 295 לדוח כדלקמן:
"בשנת 2000 הקים אגף מע"מ ועדה להקמת מערכת למיצוי מידע המצוי אצלו, לסיוע בקבלת החלטות, בין השאר על עוסקים מורשים שנרשמו במשרדי אגף מע"מ (להלן עוסק או עוסקים), החשודים שיש להם נגיעה לחשבוניות פיקטיביות."
אובדן הכנסות למדינה של 8 מיליארד בשנה משמעותו אובדן הכנסות למדינה של 80 מיליארד בעשור ואובדן הכנסות של 114 מיליארד ב-14 השנים האחרונות.
האם רשות המסים פעלה על מנת לגבות 114 מיליארד ש"ח במשך 14 השנים האחרונות?
ממצאיו של המבקר בתשובה לשאלה זו הנם חמורים ביותר בקובעו בדוח 57 (ב) כי ראשי מע"מ בשנים 2000-2005 (איתן רוב כמנהל מע"מ וזאב פורת כסגנו הבכיר באותה תקופה) נמנעו מלהעביר למשרדי מע"מ האזוריים את המידע הנדרש לצורך טיפול בחשבוניות הפיקטיביות וכמעט וזנחו את הטיפול בנושא לגמרי. כך בעמוד 295 לדוח כדלקמן:
"הטיפול בידיעות מודיעיניות בנושאים הקשורים לחשבוניות פיקטיביות, שהועברו ממטה אגף המכס ומע"מ (להלן - אגף מע"מ) שברשות המסים בישראל (להלן - הרשות או רשות המסים), לשלושה משרדי מע"מ שנבדקו, היה דל. יחידת המטה לא ערכה בדיקות מעקב אחר הטיפול במידע שנשלח על ידה למשרדים."
האם מדובר "בסתם" שכחה של בכירי מע"מ שמנעה מהם לסייע למשרדי מע"מ לגבות עשרות מיליארדים לקופת המדינה? או אולי רשלנות מתמשכת כתוצאה מעומס עבודה? הבה ונבחן מה אומר על כך המבקר.
בעמוד 295 לדוח 57 (ב) מיום 09/05/2007 קובע המבקר כדלקמן:
"בעשור האחרון פעלו באגף מע"מ שתי ועדות שדנו בפתרונות אפשריים לצמצום תופעת החשבוניות הפיקטיביות. הנהלת הרשות לא פעלה ליישום המלצות הוועדות."
אם כך אנו רואים ששתי וועדות ברשות העבירו את המלצותיהן להנהלת הרשות ולכן שכחה או התרשלות של ראשי מע"מ לא הולמות את הנסיבות העובדתיות.
ואם תמצא לומר שמכיוון שאלו היו רק וועדות שהמליצו על דרכי פעולה כי אז ראשי מע"מ,  פורת ורוב, לא נטו לשתף איתן פעולה, הרי קובע המבקר בדוח ביקורת המדינה 60(ב) מיום 15/10/2013 בעמוד 217 לדוח כדלקמן:
"בהחלטות ממשלה מ-2003 ו-2006 הוטל גם על הרשות להיאבק בפשיעה החמורה. הרשות לא קיימה דיונים ליישום החלטות הממשלה.
הרשות לא נקטה הליכים לחייב במס אנשים שהורשעו בביצוע עברה פלילית ואגב כך הפיקו הכנסה. חלק גדול מהתקיפה הכלכלית נגד העבריינים אמור להתבצע נגד עסקים שבשליטתם, ושבאמצעותם הם מלבינים ומסווים את כספי הפשע. ....
כדי למנוע הברחת נכסים צריכה הרשות להוציא שומות לעבריין ולעקל את נכסיו כבר בשלב החקירה. הועלו ליקויים ביישום ההליך. מתוך עשרות אנשים ותאגידים שנישומו בגין הכנסותיהם הבלתי חוקיות, הרשות גבתה רק שיעור מזערי מסכומי המס בשומות שהוצאו להם ושלגביהם נמצאו ממצאים פליליים."
"שוד ושבר", המבקר קובע כי למרות שבשתי החלטות ממשלה (משנת 2003 ו- 2006) הוטל על רשות המיסים באופן מפורש לטפל בנושא החשבוניות הפיקטיביות ולגבות את המס בגינם, למרות זאת, רשות המיסים הסרבנית ממשיכה לעמוד במריה ולמאן לבצע את החלטות הממשלה הנבחרת.
איך מאלצים רשות מיסים סרבנית שממאנת לגבות מס לבצע החלטות ממשלה?
והנה לא אלמן ישראל ונמצא הפתרון. נתכנסה לה ביום  28/03/2007, וועדת שרים לענייני ביקורת המדינה בראשות שר המשפטים דאז יעקב נאמן, וכדי לעמוד מול פרץ הסרבנות של רשות המיסים הממאנת לגבות מיליארדים בגין החשבוניות הפיקטיביות החליטה הוועדה ליטול יוזמה ולהחליט החלטות אופרטיביות. וכך קובע דוח המעקב אחר תיקון ליקויים וביצוע החלטות ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה ברשות שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן, מיום   13/10/2009 כדלקמן:
"הצוות יבחן את צרכי התמודדות עם תופעת החשבוניות הפיקטיביות דו"ח 57ב החלטה מספר בק/17 מיום ט בניסן התשס"ז-28.3.2007
מחליטים:
         א.         להקים צוות בראשות מנהל רשות המסים, ובהשתתפות נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה, המוסד לביטוח לאומי, משטרת ישראל, רשם החברות, הרשות לאיסור הלבנת הון וגורמים נוספים לפי הצורך.
         ב.         הצוות יגבש עד ליום 1.12.2007 תוכנית פעולה מפורטת למאבק בחשבוניות הפיקטיביות. (חשבונית פיקטיבית לעניין זה, הינה חשבונית שהוצאה שלא כדין).
דיווח ביניים על ההתקדמות בהכנת תכנית הפעולה והחלטות ביניים ככל שיתקבלו, יועבר על ידי מנהל רשות המסים לאגף הבכיר לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה עד ליום .1.8.2007
          ג.          הערות מבקר המדינה יילקחו בחשבון במהלך ביצוע ההחלטה."
אלא מה, רשות המיסים אינה כמו כל רשות אחרת. רשות המיסים אמנם כפופה באופן חוקי לממשלה אך בפועל היא כנראה רואה עצמה גוף בלתי תלוי אשר החלטות הממשלה לגביה הינן בגדר המלצה בלבד אשר לא מחייבות אותה.
ומיכיוון שלא קיים גוף או אדם במדינת ישראל אשר יכול להורות ו/או לכפות את ציות החוק על רשות המיסים כל שנדרשת רשות המיסים לטפל באופן יחידני באותו גורם בדרך הידועה מימים ימימה שנקראת "תפירת תיק". ועל כן משהעז יעקב נאמן להתגרות ברשות המיסים ולהטיל עליה חובה שתחייב אותה לגבות מיסים מחברי הפשיעה המאורגנת הרי כל שצריך הוא לתפור לו תיק וכך נעשה.
מצורף הלינק.
משלא הואילו החלטות הממשלה משנת 2003 ומשנת 2006 והחלטת וועדת השרים משנת 2007, ישבה ממשלתנו על המדוכה וחיפשה פתרון איך לשכנע את קברניטי רשות המיסים למלא תפקידם ולמנוע את תופעת החשבוניות הפיקטיביות והנזק הכלכלי האדיר הנגרם למשק בגינן. והנה נמצא פתרון נפלא. היא, הממשלה, תעביר בכנסת חוק ביוזמתה המחייב את כל העוסקים במשק לתת דיווח מפורט על העסקות שבוצעו על ידם, בדיווח ישיר למחשבי רשות המיסים, וכך כל הנתונים אשר נדרשים לזיהוי חשבוניות פיקטיביות יונחו מול עיניהם של פקידי המס מגדול ועד קטן בין אם ירצו ובין אם לאו. וכך, ברוח זאת קובע דוח המעקב של וועדת השרים לענייני ביקורת המדינה מיום 13/10/2009 כדלקמן:
 "ביום ה- 14 ביולי, 2009 אושר בקריאה שניה ושלישית חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט. במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית נכללו תיקונים בחוק מס ערך מוסף שעניינם בין היתר, טיפול בחשבוניות פיקטיביות.
 כתוצאה מתיקון חוק מע"מ יתאפשר זיהוי מהיר ומדויק של העלמות מע"מ – הן אם מדובר בקיזוז מס תשומות שלא כדין והן אם מדובר בהעלמת מע"מ עסקאות; שיפור  במערכי המידע של רשות המסים שיאפשר התייעלות בתחומי הביקורת והחקירות; מניעת הונאות גם בתחום של מס הכנסה והרתעה פסיכולוגית של העוסקים משימוש בחשבוניות פיקטיביות, שכן אלו יהיו חייבים בחובת פירוט ודיווח. ברשות המיסים שוקדים על יישום החקיקה."
עוצו עצה ותופר
ישבו בכירי מע"מ וחיפשו מוצא. איך ימנעו מנקיטת הליכי גבייה כנגד חבריהם הטובים חברי ארגוני הפשיעה וזאת בשעה שהאינפורמציה זורמת, על אפם וחמתם, ישירות אל מסכי המחשב של כלל פקידי מע"מ. והנה נמצא הפתרון הכול כך פשוט שאיש לא היה מעלה בדעתו, אלא אם כן הוא ממש אובד עצות. וכך החליטו בכירי רשות המיסים, בהחלטה נועזת יש לומר, לא לתת הרשאה לפקידי מע"מ לעיין בדוחות המפורטים של כלל העוסקים במדינה אשר דווחו ישירות למחשבי רשות המיסים. הגבלת ההרשאה-כך הוחלט ברשות המיסים תחול גם על הפקידים הזוטרים וגם על הבכירים. דין קטן כדין גדול. ובהעדר הרשאה וכפועל יוצא, ממילא גם לא תהיה גביה.
כך, המבקר בדוח שנתי 64 (א) בעמוד 204 לדוח כדלקמן:
1.      "הרשאות גישה למערכת דיווח המפורט:
בעלי תפקידים רבים במע"מ עדיין לא קיבלו גישה למערכת אף שהיה עליהם לקבלה לפי הגדרות שגובשו...
2.      הסמנכ"לים ופקידי השומה קיבלו רק הרשאות מוגבלות למאגר המידע. לפקידי השומה אין אפשרות לראות את רשימות העוסקים לפי סוגי החריגות – והדבר פוגע ביכולתם לאתר תיקי נישומים לבדיקה ולבצע שומה"
וכך, בין השנים 2000-2014 לא גבתה רשות המיסים 114 מיליארד ₪ מארגוני הפשיעה בגין החשבוניות הפיקטיביות, אך חמור מכך היא הזרימה אליהם בהעברה בנקאית ישירה אל חשבונותיהם את סכום המע"מ בגין החשבוניות הפיקטיביות בשיעור של כ-19 מיליארד ₪ (חישוב לפי שעור מע"מ ממוצע של 17% ) ובגינם הועברה השליטה בכלכלה הישראלית לארגוני הפשע.
אור לגויים
הדבר המצער ביותר בפרשה חמורה זו הוא שברוב מדינות העולם חלקם של פקידי הממשל בפשיעה המאורגנת הוא מינורי מה שגורם אפילו לעבריינים לשאוף לחבור אל העולם הלגיטימי ולעסקים החוקיים, אלא שבמחוזותינו הפקידות הבכירה מובילה את הפשיעה החמורה מה שדוחק את ארגוני הפשע להעמיק ולבסס את השחיתות, הבצע והפשע ולראות בו את המודל הראוי והנכון. וכאן אולי ראוי לסיים, בנימה עגומה, את רשימה זו בדבריו של השחקן אל פצ'ינו בסרט הסנדק מס' 3 בעת הווידוי האישי שלו בסוף הסרט: "כל חיי רציתי להתקדם בחברה להגיע לדברים החוקיים. אך ככל שאני עולה הרמאות גוברת".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה